يكشنبه 29 بهمن 1396
Sunday, 18 February, 2018
نظام اطلاعات مکانی شهرداری تهران (SDI)

دستاوردهای پروژه تا کنون آموخته ها و تجارب کسب شدهنتایج مورد انتظارشیوه فنی حل مسئلهاهدافتعریف مسئله

تعریف مسئله

نیاز به استانداردهای صحیح و لازم در تعیین ساختار اطلاعات
کافی نبودن روشها و دستورالعملهای مدیریت جامع اطلاعات
عدم وجود فرا داده و مراکز توزیع اطلاعات
کمبود ساز و کارهای بههنگامسازی موثر
ناکارآمدی زیرساختهای ارتباطی بین سازمانهای مختلف متولی اطلاعات مکانی
شناسایی نامناسب تولیدکنندگان اطلاعات در هر یک از حوزههای تخصصی
فقدان تفکر اقتصادی در رابطه با تولید دادهها، به ویژه تناسب منطقی میان هزینه تولید و بازگشت سرمایه

اهداف

ایجاد یک پایگاه داده مکانی منسجم
گسترش سطح دسترسی و تسهیل استفاده از دادههای مکانی
تصمیمگیری هماهنگ و دانش مبنا برای مدیریت اطلاعات مکانی
حذف فعالیتهای تکراری و موازی
مستندسازی دادههای مکانی
تدوین شرایط و روابط دسترسی به دادههای مکانی بین سازمانها

 شیوه فنی حل مسئله

هماهنگي‌های اداري و قانوني براي توليد و توسعه اطلاعات مکاني
هماهنگي‌هاي بين سازماني برای شناخت وضع موجود شهرداري تهران
گردآوري نيازمندي‌ها براي توليد و حفظ و نگهداري اطلاعات مکاني شهرداري تهران
گردآوري استانداردها و دستورالعمل‌هاي توليد و به‌روز رسانی اطلاعات‌مكاني
تدوين ‌ساز و کارهاي لازم براي به اشتراک‌‌گذاري و در دسترس قرار دادن اطلاعات ‌مکاني شهرداري تهران و راهبردهاي توسعه فناوری و کاربردهاي آنها
ارائه راهكارهاي مناسب براي تبديل وضع موجود به وضع مطلوب

 نتایج مورد انتظار

تعامل هر چه بیشتر سازمانهای مرتبط با اطلاعات مکانی برای ایجاد پایگاه یکپارچه شهر تهران
کشف فرآیندهای جدید کاری و اصلاح فرآیندهای جاری
حذف فرآیندهای اضافی به منظور اجرای ماموریتهای سازمانی

 آموخته ها و تجارب کسب شده

تدوین دستورالعملها و استاندارد دادهها
جمعآوری فراداده مربوط به لایههای اطلاعاتی موجود
طراحی بهینه گذر از وضع موجود به وضع مطلوب

 

 

دستاوردهای پروژه تا کنون

تهیه سند راهبردی در حوزه اطلاعات مکانی در شهرداری تهران
یکپارچهسازی اطلاعاتی با ادغام و به اشتراکگذاری اطلاعات
امکان تبادل اطلاعات در سطوح مختلف از پایگاههای داده تا زیر سیستمها
کاهش نرمافزارها و یکپارچگی اطلاعات