يكشنبه 29 بهمن 1396
Sunday, 18 February, 2018
ردیاب ناوگان حمل و توزین زباله

دستاوردهای پروژه تا کنون آموخته ها و تجارب کسب شدهنتایج مورد انتظارشیوه فنی حل مسئلهاهدافتعریف مسئله

 

تعریف مسئله

نیاز به اعمال نظارت دقیق بر پیمانکاران حمل زباله (که در سیستم سنتی به خوبی فراهم نبود.)
تماسهای متعدد شهروندان با شهرداری در زمینه وضعیت حمل زبالههای شهری

اهداف

نظارت برخط بر عملکرد جمعآوری و توزین زباله
کاهش هزینههای نظارت انسانی
کنترل خودروهای حمل زباله با دقت مناسب
افزایش سرعت تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به وضعیت زبالههای شهری

 شیوه فنی حل مسئله

بکارگیری سیستمهای ناوبری GPS و بستر شبکه داده شهرداری تهران 

 نتایج مورد انتظار

نظارت دقیق بر مسیر حرکت خودروها
ایجاد دسترسی برای پیمانکاران به منظور نظارت بر عملکرد زیر مجموعه خود
یکپارچهسازی و تمرکز دادههای توزین حمل زباله
اخذ صورت وضعیت متمرکز در رابطه با ناوگان حمل زباله
بهبود عملکرد ناوگان با اعمال سازوکارهای مدیریتی و کنترلی

 آموخته ها و تجارب کسب شده

بررسی سیستمهای مکانیزه مدیریت ناوگان

 

دستاوردهای پروژه تا کنون

استخراج الگوهای عملی و واقعی جمعآوری زباله در شهر تهران
افزایش بهرهوری در شبکه جمعآوری زباله
صرفهجویی در هزینه و نیروی انسانی فرایند بازیافت