يكشنبه 29 بهمن 1396
Sunday, 18 February, 2018
شناسايی، مسير يابي و تهيه سيستم اطلاعات جغرافيايي خطوط لوله فرآوردههاي نفتي شهر تهران

دستاوردهای پروژه تا کنون آموخته ها و تجارب کسب شدهنتایج مورد انتظارشیوه فنی حل مسئلهاهدافتعریف مسئله 

تعریف مسئله

عبور خط لوله از مناطق با عوارض گوناگون شهري و قرار گرفتن آنها در عمق متفاوت و نامعلوم
نقشههاي قديمي مسیر عبور لولههای انتقال
توجه به اهميت موضوع ايمني شهر تهران و نیاز به جلوگيري از خطرات احتمالي در هنگام اجراي عمليات عمراني در سطح شهر
 

اهداف

رديابي خطوط لوله فرآوردههاي نفتي شهر تهران
تهيه نقشه 1:200 از حريم خطوط لوله
بهروز رسانی كاربريهاي اطراف خطوط لوله
تهيه سيستم اطلاعات خطوط لوله فرآوردههاي نفتي شهر تهران
تسهیل خدماترسانی برای پاسخ به درخواستهای شهروندان
 

 شیوه فنی حل مسئله

در ابتدا از طريق عمليات زميني؛ مكان و مسير هر سه خط لوله بر روي نقشههاي وضع موجود و آخرين تصاوير ماهوارهاي، پيادهسازي و گويا شد. سپس با استفاده از دستگاه لولهياب موقعيت مكاني و ارتفاع تقريبي لوله شناسايي و علامتگذاري گردید.
عمليات نقشهبرداري برای تهيه نقشه به مقياس 1:200، پلان پروفيل در مقياس 1:2000، بهروزآوری اطلاعات كاربريهاي حريم خطوط لوله، عملیات نقشهبرداری برای تعیین ارتفـاع روی لوله، تعیین مختصات مارکرهای نصب شده در روی مسیر خط لوله، تهیه نقشه 1:200 اطراف مسیر، محاسبات، تهیه شناسنامه نقاط و ترسیم نقشههای امتدادی پلان و پروفیل 1:2000 همگی از فعالیتهایی بودند که منجر به تهيه سامانه اطلاعات جغرافيايي خطوط لوله شد. 

 

 نتایج مورد انتظار

تدوین نقشه دقيق خطوط لوله نفت شهر تهران
 راهاندازی سيستم اطلاعات جغرافيايي خطوط لوله

 آموخته ها و تجارب کسب شده

شناسایی خطوط لوله و تاسیسات مدفون شده در زیر زمین، که در این زمینه تجربه عملی شاخصی وجود نداشت.
آشنایی با برخی مفاهیم و واژههای فنی خط لوله نفت

 

 

دستاوردهای پروژه تا کنون

تهیه نقشه ۱:۲۰۰ از مسیر خط لوله
تهیه نقشه خط لوله
ارائه سرویس نقشه خطوط