يكشنبه 29 بهمن 1396
Sunday, 18 February, 2018
سیستم دعاوی حقوقی

دستاوردهای پروژه تا کنونآموخته ها و تجارب کسب شدهنتایج مورد انتظارشیوه فنی حل مسئلهاهدافتعریف مسئله

تعریف مسئله

لزوم حضور فیزیکی مراجعه کننده برای پیگیری پرونده
امکان مفقود شدن نامه و پروندههای حقوقی به دلیل فضای مورد نیاز مستندات
طولانی بودن سیر گردش کار
صرف هزینههای غیر متعارف اداری

اهداف

ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با دعاوی حقوقی و کیفری در شهرداریها
ایجاد بانک اطلاعاتی کلیه اطلاعات مرتبط با دعاوی متشکل از تصاویر اطلاعات
یکپارچگی کلیه اطلاعات مرتبط با یک پرونده
جستجوی آسان و لحظهای در بایگانی الکترونیکی و دسترسی سریع به اسناد حقوقی کاهش زمان رسیدگی به مکاتبات و پیگیریهای کتبی و پاسخگویی دقیق و سریع
کاهش هزینه های ناشی از تاخیر در انتقال و یا نرسیدن اطلاعات

شیوه فنی حل مسئله

با توجه به گستردگی پروژه، برای انجام یک بررسی علمی و دقیق این پروژه در محیطی واقعی، در اداره کل حقوقی شهرداری تهران و منطقه 2 بصورت آزمایشی اجرا شد و در نهایت با تایید اداره کل حقوقی، در آن اداره کل و مناطق 22 گانه با استفاده از فناوری وب اجرایی گردید.

نتایج مورد انتظار

افزایش بهرهوری، کارآیی و اثربخشی
کاهش زمان و هزینه انجام امور
امنیت اطلاعات
همسویی با فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات
ایجاد یکپارچگی در ساختار اطلاعات
ایجاد یکپارچگی در نظام اداری سازمان و مکاتبات آن

آموخته ها و تجارب کسب شده

متحول نمودن سامانه حقوقی در شهرداری
بکارگیری یک روش ارائه موضوعات حقوقی جدید در شهرداری
یافتن روشهای مناسب برای برقراری ارتباط اطلاعاتی بین اداره کل حقوقی و مناطق
امکان برنامهریزی برای توسعه پروژه با اطلاعات واقعی

 

دستاوردهای پروژه تا کنون

حذف کاغذ در پروندههای حقوقی
پیگیری ارجاعات از طریق سیستم
امکان پیگیری اینترنتی پرونده حقوقی
ارتباط سیستم دعاوی و آرشیو الکترونیکی