چهارشنبه 4 بهمن 1396
Wednesday, 24 January, 2018
سیستم دعاوی حقوقی

با فراگیر شدن فناوری اطلاعات و نمایان شدن قالبها و روشهای گوناگون استفاده از این فناوری،  در روزآمدسازی نظام اداری مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.بنابراین سازمان فناوری شهرداری تهران با توجه به این امر و دستور اکید شهردار وقت تهران، جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف درخصوص ایجاد دولت الکترونیک، اقدام به الکترونیکی نمودن ارجاعات و سوابق مربوط به پروندههای حقوقی در اداره کل حقوقی و مناطق  22 گانه نموده است.
سامانه دعاوی حقوقی، نرمافزار جامع مکاتبات حقوقی جهت ثبت و نگهداری تمـامـی اطـلاعـات دعـاوی و پروندههای حقوقی است.

دستاوردهای پروژه تا کنونآموخته ها و تجارب کسب شدهنتایج مورد انتظارشیوه فنی حل مسئلهاهدافتعریف مسئله

تعریف مسئله

لزوم حضور فیزیکی مراجعه کننده برای پیگیری پرونده
امکان مفقود شدن نامه و پروندههای حقوقی به دلیل فضای مورد نیاز مستندات
طولانی بودن سیر گردش کار
صرف هزینههای غیر متعارف اداری

اهداف

ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با دعاوی حقوقی و کیفری در شهرداریها
ایجاد بانک اطلاعاتی کلیه اطلاعات مرتبط با دعاوی متشکل از تصاویر اطلاعات
یکپارچگی کلیه اطلاعات مرتبط با یک پرونده
جستجوی آسان و لحظهای در بایگانی الکترونیکی و دسترسی سریع به اسناد حقوقی کاهش زمان رسیدگی به مکاتبات و پیگیریهای کتبی و پاسخگویی دقیق و سریع
کاهش هزینه های ناشی از تاخیر در انتقال و یا نرسیدن اطلاعات

شیوه فنی حل مسئله

با توجه به گستردگی پروژه، برای انجام یک بررسی علمی و دقیق این پروژه در محیطی واقعی، در اداره کل حقوقی شهرداری تهران و منطقه 2 بصورت آزمایشی اجرا شد و در نهایت با تایید اداره کل حقوقی، در آن اداره کل و مناطق 22 گانه با استفاده از فناوری وب اجرایی گردید.

نتایج مورد انتظار

افزایش بهرهوری، کارآیی و اثربخشی
کاهش زمان و هزینه انجام امور
امنیت اطلاعات
همسویی با فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات
ایجاد یکپارچگی در ساختار اطلاعات
ایجاد یکپارچگی در نظام اداری سازمان و مکاتبات آن

آموخته ها و تجارب کسب شده

متحول نمودن سامانه حقوقی در شهرداری
بکارگیری یک روش ارائه موضوعات حقوقی جدید در شهرداری
یافتن روشهای مناسب برای برقراری ارتباط اطلاعاتی بین اداره کل حقوقی و مناطق
امکان برنامهریزی برای توسعه پروژه با اطلاعات واقعی

 

دستاوردهای پروژه تا کنون

حذف کاغذ در پروندههای حقوقی
پیگیری ارجاعات از طریق سیستم
امکان پیگیری اینترنتی پرونده حقوقی
ارتباط سیستم دعاوی و آرشیو الکترونیکی


تعداد مشاهده: 13248
print