معرفی مدیران ارشد
 
معاون مالی و اداری
9034
bayat-ali1@tehran.ir
 
معاون شبکه و امنیت
9030
mr-momeni@tehran.ir
 
معاون نرم افزار
9035
ahmadi-a@tehran.ir
 
معاون اطلاعات مکانی
9033
mahboobi@tehran.ir
 
مشاور مدیر عامل و مدیر حوزه ریاست
9113
alimohammadi-si@tehran.ir
 
معاون مشتریان و فروش سازمانی
9032
nosrati-er@tehran.ir
 
رئیس مرکز آمار و رصد شهری
9940
bourbour-s@tehran.ir
 
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
9036
haghighi@tehran.ir
 
رئیس دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند
9835
yaghtin@tehran.ir
 
معاون سرویس های شهروندی
9038
maleki-g@tehran.ir
 
رئیس اداره روابط عمومی
9252
alaei@tehran.ir
!-- Tmicto -->