معرفی مدیران ارشد
 
مشاور مدیرعامل و رئیس حوزه مدیریت
9010
abdollahian-m@tehran.ir
 
معاون شبکه و امنیت
9030
vahedifar@tehran.ir
 
سرپرست معاونت امور مشتریان و فروش سازمانی
9032
davalloo@tehran.ir
 
معاون مالی و اداری
9034
bayat-ali1@tehran.ir
 
معاون راهکارها و خدمات نرم افزاری
9035
 
معاون اطلاعات مکانی
9033
mahboobi@tehran.ir
 
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
9036
haghighi@tehran.ir
 
سرپرست مرکز تهران هوشمند
9835
sadeghzadeh-i@tehran.ir
 
رئیس بازرسی
9015
faraji-ho@tehran.ir
 
مدیر حراست
9016
ghojavand-j@tehran.ir
 
معاون خدمات دیجیتال شهروندی
9257
moh-sharifi@tehran.ir
 
مدیر روابط عمومی
9252
alimohammadi-si@tehran.ir