مدیران عامل سابق
 
دی‌ماه 1400 - آبان‌ماه 1396
 
نجفی، افشانی،
حناچی، زاکانی
 
آبان‌ماه 1396 - آبان‌ماه 1384
 
محمد باقر قالیباف
 
1384 - 1382
 
محمود احمدی نژاد
 
1382 - 1373
 
کرباسچی - مقیمی
ملک مدنی - الویری
 
1373 - 1369
 
غلامحسین کرباسچی
 
1369 - 1367
 
غلامحسین کرباسچی
 
1367 - 1366
 
طباطبائی و کرباسچی
 
1366 - 1364
 
حبیبی و طباطبائی