پنجشنبه 11 آذر 1400
سـامـانـه شهـرسـازی

سامانه شهرسازی در شهرداری تهران، فرآیند حوزه شهرسازی را به عنوان یکی از کلیدیترین فعالیتهای شهرداری پوشش داده و در طی سالیان گذشته چندین نسخه از آن به طرق مختلف در ساختار مناطق مورد استفاده قرار گرفته است.
با پیشرفت فناوری اطلاعات در زمینه سامانههای شهرسازی، از سال 1387 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آن شد تا سامانه شهرسازی که قبلا در قالب پایگاه داده  و کدهای 4GL تحت عنوان «پام» مورد استفاده بود را ارتقاء داده و بصورت یک نسخه تحت وب کلیه فعالیتهای آن را روزآمد نمایند. همزمانی این فعـالیت با شروع کار دفاتر خدمات الکترونیکی باعث شد کلیه فعالیتهای صدور مجوز که تحت وب انجام میشد در حدود 70 دفتر خدمات الکترونیکی و 22 منطقه عملیاتی شود.

دستاوردهای پروژه تا کنون آموخته ها و تجارب کسب شدهنتایج مورد انتظارشیوه فنی حل مسئلهاهدافتعریف مسئله

تعریف مسئله

عزم شهرداری تهران در واگذاری خدمات تصدیگری صدور مجوزها به دفاتر خدمات الکترونیک
نیاز به یکپارچهسازی بخشهای صدور مجوز شهرسازی، امور مهندسان ناظر و اداره کل ماده صد
ایجاد بستر مبتنی بر خدمت و هوشمندسازی بخشهای مختلف سامانه با اتصال به GIS
لزوم ارتقاء سیستم نرمافزاری قدیم جهت همگام بودن با فناوریهای جدید

اهداف

امکان محاسبه هوشمند عوارض شهرسازی
کاهش تصدیگری و برونسپاری صدور مجوز
آرشیو الکترونیکی کلیه مدارک صدور مجوز
هوشمند شدن بلوک و ردیف دارایی برای اعلام یک قیمت منطقهای
یکپارچهسازی خدمات الکترونیکی
قابل دسترس بودن کلیه مستندات سامانه شهرسازی با دسترسی الکترونیکی
فعالسازی خدمات الکترونیکی در نواحی
اعلام بافت فرسوده بر روی اینترنت
ارتباط پیوسته ماده صد و امور مهندسان ناظر با سامانه شهرسازی
راهاندازی فعالیت به فعالیت سامانه جدید بر پایه پایگاه داده قدیمی

 شیوه فنی حل مسئله

طراحان سیستم با سیستم شهرسازی و روند فعالیتی آن آشنا بوده و پیش از این نیز نسبت به نسخههای دیگری از این سیستم شناخت لازم و کافی را پیدا کرده بودند. اما تغییرات مورد نیاز و جدایی برخی متخصصان قبلی از مجموعه، کارشناسان را وادار به انجام مهندسی معکوس کرد تا اجزاء سیستم شفاف شود. سپس با حذف فرآیندهای زائد و اصلاح طراحی، سامانه جدید تهیه و بطور موازی با سیستمهای قبلی مورد تست و بازبینی قرار گرفت. با اطمینان از صحت کارکرد و تایید برآورده نمودن نیازهای شهرداری در حوزه شهرسازی، این سامانه بطور فراگیر در مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک مورد بهرهبرداری قرار گرفت. 

 

 نتایج مورد انتظار

شناسایی و رفع گلوگاههای مشکلات اجرایی
ارائه خدمات یکپارچه به شهروندان
افزایش دسترسی شهروندان به خدمات شهرداری از طریق اینترنت و دفاتر خدمات الکترونیک
ایجاد بستر توسعه خدمات شهرسازی
تبدیل فرآیند زمانبر و کلیدی شهرسازی به سرویس لحظهای شهرسازی

 آموخته ها و تجارب کسب شده

تجمیع سرویسها  و خدمات جزیرهای در قالب سرویس مشترک
اجرای موفق روند صدور پروانه و گواهی تحتوب
فرهنگسازی برای استفاده عموم از فناوری الکترونیکی

 

 

دستاوردهای پروژه تا کنون

بهرهبرداری از سیستم در کلیه دفاتر خدمات الکترونیک
شفافیت در انجام فعالیتهای صدور پروانه و گواهی
سرعت بالا در صدور پروانه و گواهی
سیستمی نمودن برخی کنترلهای بررسی نقشهها
بررسی بافت فرسوده  و بلوک دارایی
محاسبه عوارض صدور پروانه
سیستمی کردن استعلامهای آتشنشانی، بانک و طرح
اصلاح زیرسیستم صدور برگ مهندسان و اعلام لحظهای نتیجه استعلام


تعداد مشاهده: 16576
print